ජාතික ශිෂ්‍යභට බාලකය හර්මන්ලූස් ද සොයිසා කුසලාන ජාතික කඳවුර අවසන් විසිර යෑමේ පෙළපාලිය ගරු ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න WWV RWP RSP USP ndc psc තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි…

ද_සොයිසා කුසලාන ජාතික කඳවුර

5️⃣ වන ස්ථානය – විද්‍යාකර බාලිකා විද්‍යාලය- මහරගම- 19 වන බල ඇණිය
4️⃣ වන ස්ථානය – උසස් බාලිකා විද්‍යාලය – මහනුවර – 02 වන බල ඇණිය
3️⃣ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය- ගම්පහ 07 වන බල ඇණිය
2️⃣ අනු ශූරතාව- දේවි බාලිකා විද්‍යාලය- කොලඹ 08 – 03 වන බල ඇණිය
1️⃣ ශූරතාවය- මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය- කුරුණෑගල- 04 වන බල ඇණිය

හර්මන්ලූස් කුසලාන ජාතික කඳවුර

5️⃣ වන ස්ථානය – ලුම්බිණි විද්‍යාලය- කොලඹ 5 – 03 වන බල ඇණිය
4️⃣ වන ස්ථානය – මලියදේව විද්‍යාලය – කුරුණෑගල – 04 වන බල ඇණිය
3️⃣ නාලන්දා විද්‍යාලය- කොළඹ 10 – 03 වන බල ඇණිය
2️⃣ අනු ශූරතාව- ආනන්ද විද්‍යාලය- කොලඹ 10 – 03 වන බල ඇණිය
1️⃣ ශූරතාවය- ද මැසිනොද් විද්‍යාලය- කඳාන- 07 වන බල ඇණිය

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02M6kWDXUv7Nd6yWqa5SVYLW1yVq9cB57zEHJ9q2aSg7SiQP4yTCRhpCgtQzWco89cl&id=100077429858073

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password